Animefringe "Fushigi Yuugi" Word Search

DIRECTIONS: Press the "Print" button on your web browser (or select "Print" from the File menu). To return to the site press the "Back" button on your web browser. This word search is from Animefringe (http://www.animfringe.com/). Have fun! ^_^

M F T A M A H O M E N O U Y R I E S J Z
I O N C X O G A K A N K U Z Y U I R E N
A Y U S T E T A R A W I J A K M U N A S
K R K M Y O K U A N H M L I H S O B U S
A N U T M U K X U O T P I H S O B I M A
Y E S I S O D R N M S I E B T A S U K I
U T T T Y D I G U U Y I G I H S U F N H
K E I G N K O K O N A N A E M P I R E I
I M I C O R A I M T E T L I U A E O U T
I N A Y N K R C O I U N L R N K K K Y E
E K T E I E H A T H K I I I U O U U R I
K P G E T I Z R S U A R V H H H S T O H
N X R S R G I O V Y Z O O C S S T O H O
U U Y I U B K R J O U K K I U A I U C T
H M K B E K L E U L S W K H O K K A N O
S O N O A S E P S I S U A C K C I K I H
S E M Y D I T M O A O W H T D L H Y E O
G T B R Y U S E I S U I A R A T A T U R
F T T O K Y O A S H I T A R E S Y C H I
O H O H A Z N I H S S E K U S I E K C B

WORDS TO FIND
Amiboshi
Ashitare
Byakko
Chichiri
Chiriko
Cho Ryuen
Choko
Chuei
Eiyo
Emperor
Fushigi Yuugi
Genbu
Genro
Gyokuran
Ha
Hakko Village
Hikitsu
Hin
Hokkan
Hotohori
Jozen City
Juso
Kajiwara Tetsuya
Keisuke
Konana Empire
Korin
Koshu Taito
Kou Shunu
Kutou
Miaka Yuki
Miboshi
Miko
Mitsukake
Myokuan
Mysterious Play
Nakago
Nei Tribe
Nuriko
Nyan
Ou Dokun
Priestess
Reikaku Mt
Rekka Shinen
Ryuseisui
Saihitei
Sailo
Sanum
Seiryu
Shin
Shinzaho
Shoka
Shunkei
Soi
Sou Kishuku
Suboshi
Suzaku
Taiitsu
Taiitsukun
Tamahome
Tasuki
Tatara
Tenryo
Tokyo
Tomite
Tomo
Yu Watase
Yui Hongo
Yuiren


Word Search by Adam Arnold