Animefringe "Rurouni Kenshin" Word Search

DIRECTIONS: Press the "Print" button on your web browser (or select "Print" from the File menu). To return to the site press the "Back" button on your web browser. This word search is provided by the Animefringe (http://www.animefringe.com/). Have fun! ^_^

I N U O R U R C I I K U S T A W
T O K U G A W A H E E D K S R G
M B A M U S T A S N N D Y H E A
N U O R A G A K I I S O O I S I
C H A P T E R J H S H E T N T J
L I I M Y U K I S H I R O S O I
J R R E C N E C S I N I M E R N
I O A I M H O O G N T A B N A O
H R R J K R O U P C O S A G T Y
O E U I U O R S E Y M O K U I M
T P M J K U T L H N O O U M O I
I M I I S A L I T U E T F I N A
A E H T J O T I H U S T U M D D
S X I O C I S A M U R A I X Q I
W M P E C N A I L L A B W H U W
U Y R B U D D H A R U S T A K K

WORDS TO FIND
Alliance
Bakufu
Battoosai
Buddha
Chapter
Choshu
Daimyo
Edo
Emperor
Enishi
Era
Gaijin
Haijime
Hiko
Himura
Hiten
Hitokiri
Ishin
Kagarou
Katsura
Kenshin
Kyoto
Meiji
Mitsurugi
Mutsuhito
Nobuhiro
Recollections
Reminiscence
Restoration
Rurouni
Ryu
Saitoh
Samurai X
Satsuma
Seijuro
Shinsengumi
Shishi
Tokugawa
Tomoe
Watsuki
Yukishiro


Word Search by Adam Arnold