Animefringe "Shoujo Kakumei Utena" Word Search

DIRECTIONS: Press the "Print" button on your web browser (or select "Print" from the File menu). To return to the site press the "Back" button on your web browser. This word search is provided by the Animefringe (http://www.animefringe.com/). Have fun! ^_^

R E V O L U T I O N N A I R E A N A K K
U J E D I R B E S O R P K A K U M E I K
K Z S I U R U S T I M E R Y K A O R U O
A R A H O N I H S T T E R I O A Y O K Z
Y W A K I Y A U G U E A W M N U N E S U
U U J S J O G G L L N L A E U C I A H E
S P U D U A R O R O G R L M H K E C T A
T I R K W Z S I I V I L D I O S U A H Y
A H I A O B U T G E S J H H F H K S E I
T S U W A B U K I T E O U E C A T H A M
U D K N I L G N I S S I M O T D L O T A
I N S W O R D N P A O B K S S O B U R M
A E I V T E L Y I L R I U O A W E J E I
D I E M S A L T A Y A K N K L P G O O K
A R M T U A O S O C I O Z O E L A P U I
M F I T C Z I L T K D I M A Z A K P T O
A N R O H D O O K A I A N T H Y I C E K
Y I P K I G U H N T R K N A N A M I N B
V A G C Y G T E N J O U O A D I H S A G
A B A K A W W H L R I N B U H T U R T L

WORDS TO FIND
Absolute
Aiko
A-ko
Anthy
Apocalypse
Arisugawa
Be-PaPas
B-ko
Chiho Saito
Chuchu
C-ko
Destiny
Dios
Duel
Embryology
Friendship
Girl
Himemiya
Hozumi
Juri
Kakumei
Kanae
Kaoru
Kazami
Keiko
Kiryuu
Kozue
Kyouichi
La Fillette
Last Evolution
Mamiya
Mari
Mikage
Miki
Missing Link
Mitsuru
Nanami
Ohtori
Oose
Paleozoic
Prince
Revolutionary
Revolutionnaire
Rinbu
Rose Bride
Rose Signet
Ruka
Saionji
Shadow Play
Shida
Shinohara
Shiori
Shoujo
Sonoda
Souji
Star
Suzuki
Sword
Takatsuki
Tanaka
Tatsuya
Tenjou
Theatre
Tokiko
Touga
Truth
Tsuchiya
Tsuwabuki
Utena
Virtual
Wakaba
Wakiya
Yamada
Yuuko


Word Search by Adam Arnold